تحلیل حساب‌های ملی سلامت (۱۳۸۱تا ۱۳۹۶)

حساب‌‌های ملی سلامت مجموعه‌ای از جدول‌های اسـتاندارد هستند که در آن‌ها هزینه‌‌های سلامت یک کشور، از جنبـه‌‌های مختلـف، مانند شیوه‌‌های تأمین و موارد مصرف هزینه‌ها، با ترتیبی معیّن ارائه شده‌اند. هـدف اصـلی از تهیـۀحـساب‌‌های ملی سلامت، کمک به تصمیم‌گیری و اداره کارآمدتر برای نظام سلامت است. مخارج ملی سلامت، شامل هزینۀ تمام فعالیت‌‌هایی است کـه هـدف اصـلی آن‌ها حفظ، ارتقا و بازگرداندن سلامت جامعه و هر یک از افراد در طول یک دورۀ زمانی معیّن است. جدول‌های استاندارد حساب‌‌های ملی سلامت جریان تأمین مالی را از مجموعـه منـابع بـه مجموعـه مـصارف نشان می‌دهند (WHO, 2003)؛ بنابراین حساب‌‌های ملی سلامت می‌تواند به ما کمک کند تا جریان منابع را از چهار بُعد منابع تأمین مالی، عوامل تأمین مالی، ارائه‌دهندگان و عملکرد درک کنیم. هدف از این گزارش بررسی روند جریان وجوه مالی در نظام سلامت طی سال‌های ۱۳۸۱ تا ۱۳۹۶ است.

این گزارش از نوع سری زمانی و کاربردی است که با استفاده از اطلاعات حساب‌‌های ملی سلامت تهیه شده است. برای تدوین گزارش، داده‌‌های سری زمانی ۱۷ سال حساب‌‌های ملی سلامت کشور در بازه سال‌‌های ۱۳۸۰ تا ۱۳۹۶ از پایگاه مرکز ملی آمار ایران استخراج شد؛ پس از مرتب کردن و یکپارچه‌سازی، نمودار‌های توصیفی این داده‌ها ترسیم شد و درنهایت، روند شاخص‌ها در این دوره و همچنین سیر افزایش یا کاهش شاخص‌ها در طول این بازه بررسی شدند.

جهت مطالعه کامل این گزارش در صفحه اختصاصی آن در وبگاه پژوهشکده حکمت، اینجا کلیک کنید.

پانویس

منابع

نوشته های مرتبط

فرم ورود به سایت هسته سلامت مرکز رشد

ابتدا باید وارد حساب کاربری خود شوید