گزارش سیاستی تحلیل و بررسی قانون تعرفه‌گذاری خدمات پرستاری

واژه «تعرفه» در خدمات پزشکی معادل واژه قیمت در مبادلات بازار است علت استفاده از عنوان تعرفه این است که قیمت‌ها از محل تلاقی عرضه و تقاضا در بازار تعیین می‌شوند، این درحالیست که تعرفه به صورت ثابت و برای یک دوره زمانی تعیین می‌گردد و در طول سال مستقل از کارکرد بازار و شرایط آن عمل می‌کند (زمانی، 1383، به نقل از کوهی، 1394).

تعرفه در نظام سلامت، جایگاه ویژه‌ای دارد به صورتی که گردش مالی سراسری نظام سلامت بر اساس تعرفه بنا گذاشته شده است. از این رو تعرفه به نحوی به همه ارکان نظام سلامت وابسته است و تغییر در آن می‌تواند در همه ابعاد نظام سلامت اثرگذار باشد.

تعرفه‌گذاری خدمات پرستاری چند سالی است که از جانب جامعه پرستاری و نهادهای صنفی منتسب به آن پیگیری می‌شود. در این گزارش، با بررسی چندجانبه تعرفه‌گذاری خدمات پرستاری، ابعاد سیاستی و اجرایی آن تحلیل و بررسی می­شود. بدین منظور جمع‌آوری داده به روش‌های مختلف اعم از مطالعات کتاب‌خانه‌ای و مصاحبه با ذینفعان و خبرگان صورت گرفت و سپس با استفاده از مدل «مثلث تحلیل خط‌مشی»، داده‌های جمع‌آوری­شده تحلیل و بررسی شدند. در ادامه ابتدا چارچوب‌های مورد استفاده در این گزارش ارائه و سپس داده‌ها و تحلیل‌های ذیل هر یک از ابعاد چارچوب بحث و بررسی خواهند شد. در نهایت نیز در بخش بحث و نتیجه‌گیری یافته‌ها به صورت منسجم و یکپارچه عرضه می‌شوند.

جهت مطالعه گزارش، اینجا کلیک کنید.

پانویس

منابع

نوشته های مرتبط

فرم ورود به سایت هسته سلامت مرکز رشد

ابتدا باید وارد حساب کاربری خود شوید