الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت و وابستگی در زنجیره ارزش صنعت تجهیزات پزشکی

تببین الزامات اجرای الگوی پایه اسلامی-ایرانی پیشرفت
در زمینه‌ی مدیریت وابستگی در زنجیره ارزش صنعت تجهیزات پزشکی

چکیده: در محیط رقابتی صنایع، موفقیت کسب و کارها به شدت وابسته به ظرفیت آن ها در طراحی و مدیریت زنجیره ارزش شرکتشان است . در سطح ملی نیز مدیریت زنجیره ارزش خصوصا از حیث وابستگی به سایر کشورها به یکی از چالش های اصلی برخی دولت ها تبدیل شده است. سند الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت دارای تدابیر و تاکیدات متعددی در زمینه مدیریت وابستگی است. اهمیت مدیریت وابستگی خصوصا در صنایع مرتبط با حوزه سلامت، به واسطه نقش حیاتی آن ها در تامین نیازهای اولیه جوامع دو چندان می شود. هدف از پژوهش حاضر، شناسایی و ارزیابی وضع موجودمدیریت وابستگی در زنجیره ارزش صنعت تجهیزات پزشکی ایران و در ادامه شناسایی الزامات و راهبردهایی برای نیل به وضع مطلوب است. داده های پژوهش از طریق مطالعات کتابخانه ای و مساحبه با تعدادی از خبرگان با روش نمونه گیری غیر تصادفی جمع آوری و با استفاده از روش تحلیل محتوای کیفی تحلیل شده است یافته های پژوهش نشان می دهد که در سال های اخیر بسیاری از سیاست های اتخاذ شده، ناکارآمد بوده و منجر به افزایش وابستگی شده است. در این راستا، حرکت به سمت فعالیت هایی با ارزش افزوده بالاتر در زنجیره ارزش مثل تحقیق و توسعه و بازاریابی محصولات، می تواند منجر به کاهش وابستگی شود. همچنین با توجه به روندهای بین المللی وداخلی حوزه سلامت، باید تولیدات از وسایل مصرفی و لوازم جراحی به تجهیزات پیشرفته تر از قبیل تجهیزات درمانی و تشخیص تغییر یابد که نیازمند مقاوم سازی تسهیلات با هدف افزایش سهم بومی سازی فناوری است. در حوزه واردات نیز باتوجه به شاخص نستب تمرکز، استراتژی تامین از چند منبع منجر به کاهش وابستگی خواهد شد.

جهت مطالعه کامل مقاله، اینجا کلیک کنید.

 

 

پانویس

منابع

نوشته های مرتبط

فرم ورود به سایت هسته سلامت مرکز رشد

ابتدا باید وارد حساب کاربری خود شوید