موانع اقتصادی پیشرفت در صنعت تجهیزات پزشکی

موانع اقتصادی پیشرفت

موردکاوی صنعت تجهیزات پزشکی جمهوری اسلامی ایران در بخش تولیدکنندگان خصوصی

 

گسترش روزافزون کالاهای وارداتی در صنعت تجهیزات پزشکی ایران، نهتنها هزینه های نظام سلامت را افزایش داده بلکه عرصه را نیز بر تولیدکنندگان این حوزه، خصوصا بخش خصوصی تنگتر کرده است. اگرچه با پررنگ شدن سایه تحریم ها و ضرورت حرکت به سمت اقتصاد مقاومتی، رونق تولید به یکی از اولویتهای اصلی این حوزه بدل گشته و راهکارهای مختلفی برای آن اخذ شده است؛ اما نه تنها کارآمد نبوده بلکه به عنوان مانعی بر سر پیشرفت صنعت تجهیزات پزشکی قرار گرفتهاست. هدف از پژوهش حاضر، تحلیل اقتصادی این موانع است. روش این پژوهش، ساختاردهی به مسئله است که بر این اساس فرامسئله شناسایی و تحلیل شد. نتایج حاصل از تحلیل نشان میدهد که در مسیر پیشرفت این صنعت، موانعی همچون فقدان نظام کارشناسی و ارزیابی در تخصیص منابع، نبود نظام تعرفه گذاری کالاهای پزشکی، نارسایی بازار و کنترل ضعیف قاچاق قرار دارد، که در نهایت موجب تضعیف قدرت رقابت تولیدات داخلی با کالاهای خارجی میشود. پیشنهاد این پژوهش برای ارتفاع موانع پیشرفت صنعت تجهیزات پزشکی جمهوری اسلامی ایران، بهبود متغیرهای درون صنعت و متغیرهای محیطی است که بایستی نقش هر بازیگر در تحقق آن، بازطراحی یاتعریف شود مثلا حمایت صحیح و به موقع دولت میتواند نقشی موثر در افزایش تولید و سرانجام در صادرات ایفا کند، به طوری که این حوزه به عنوان یکی از حوزههای ارزآور وزارت بهداشت قلمداد شود.

 

جهت دریافت مقاله، اینجا کلیک کنید.

 

پانویس

منابع

نوشته های مرتبط

فرم ورود به سایت هسته سلامت مرکز رشد

ابتدا باید وارد حساب کاربری خود شوید