گزیده نشست دوم طب‌تاک با موضوع غربالگری (بخش ۲)

گزیده نشست دوم طب‌تاک، با موضوع غربالگری؛ از مسئله‌ی پزشکی تا دغدغه‌ی اجتماعی (بخش دوم) 📽️ غربالگری؛ از مسئله پزشکی تا دغدغه اجتماعی (بخش ٢) 💢 در بسیاری از کشورهای پیشرفته با اینکه همه افراد احتمال سندروم داون را دارند، اما غربالگری فقط برای گروه پرخطر تجویز می‌شود، لذا در این کشورها میزان انجام غربالگری […]

گزیده نشست دوم طب‌تاک با موضوع غربالگری (بخش ۱)

گزیده نشست دوم طب‌تاک، با موضوع غربالگری؛ از مسئله‌ی پزشکی تا دغدغه‌ی اجتماعی 📽 غربالگری؛ از مسئله پزشکی تا دغدغه اجتماعی (بخش ١) 💢 وقتی غربالگری، اجباری نیست ولی برای حدود ٩۵ درصد از مادران باردار تجویز و اجرا می‌شود! 🔹 منافع و هزینه‌های این تست تشخیصی بر جامعه چیست؟  متن خبر نشست دوم طب‌تاک […]

انتشار کتاب «جغرافیای مشترک: سلامت و علوم انسانی»

«جغرافیای مشترک: سلامت و علوم انسانی» حاصل هم اندیشی خبرگان علوم انسانی و اجتماعی و خبرگان حوزه سلامت و با هدف تبیین نگاه علوم انسانی و اجتماعی به نظام سلامت و کاربردهای نظری و عملی آن بوده که در بخش‌های ذیل به رشته تحریر درآمده است: – بخش اول: مفهوم‌شناسی – بخش دوم: عدالت در […]